1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SD Granit sp. z o.o. z siedzibą w Szemudzie przy ul. Wejherowskiej 79.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  – listownie na adres: Anna Dampc, SD Granit sp. z o.o., ul. Wejherowska 79, 84-217 Szemud
  – przez e-mail: ado@sdgranit.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej i/lub papierowej,
  – związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
  – związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  – udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, pisma, wnioski i skargi,
  – udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  – niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  – podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
  – organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  – czasu obowiązywania umowy,
  – przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  – okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  – żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  – przenoszenia swoich danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.